Húsnćđismál

  • Grindavíkurbćr
  • 6. júlí 2021

Félagslegt leiguhúsnæði
Grindavíkurbær hefur yfir að ráða félagslegu leiguhúsnæði í Grindavík. Um er að ræða 18 íbúð, og eru 7 íbúðir tveggja herbergja, 8 íbúðir eru þriggja herbergja og 3 íbúðir eru fjögurra herbergja.

Félagsmálanefnd Grindavíkurbæjar úthlutar félagslegu leiguhúsnæði í Grindavík. Umsóknareyðublað um félagslegt leiguhúsnæði má nálgast hér.
 
Húsnæðisbætur
Lög um húsnæðisbætur nr. 75/2016 tóku gildi 16. júní 2016. Markmið laganna eru að lækka húsnæðiskostnað tekjulágra leigjenda og að draga úr aðstöðumun á húsnæðismarkaðnum.
Afgreiðsla húsnæðisbóta er í höndum Greiðslustofu húsnæðisbóta. Sótt er um húsnæðisbætur á heimasíðu þeirra www.húsbót.is. Þar er einnig að finna allar helstu upplýsingar um almennar húsnæðisbætur.

Sértækur húsnæðisstuðningur
Sérstakur húsnæðisstuðningur er ætlaðar þeim fjölskyldum og einstaklingum sem eiga í erfiðleikum með að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra erfiðleika. 

Sérstakur húsnæðisstuðningur er fjárstuðningur til greiðslu húsaleigu vegna samþykktra íbúða á almennum markaði til viðbótar við almennar húsnæðisbætur. Sérstakur húsnæðisstuðningur er reiknaður sem ákveðið hlutfall af almennum húsnæðisstuðningi þannig að fyrir hverjar kr. 1.000 fær leigjandi kr. 700 í sérstakan húsnæðisstuðning. Þó geta almennar húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur aldrei numið hærri fjárhæð en samtals kr. 70.000 og aldrei farið yfir 75% af leigufjárhæð. Um sérstakan húsnæðisstuðning gilda reglur sem bæjarstjórn Grindavíkur hefur samþykkt. Reglur Grindavíkurbæjar um sérstakar húsaleigubætur má nálgast hér.

Þeir sem vilja sækja um félagslega leiguíbúð þurfa að fylla út þetta eyðublað hér.

Mieszkania socjalne

Miasto Grindavik ma do zaoferowania mieszkania socjalne. Dostępnych jest 18 mieszkań, w tym 7 mieszkań dwupokojowych i 3 mieszkania czteropokojowe. Komisja do spraw społecznych miasta Grindavik zajmuje się przydzielaniem mieszkań socjalnych. Wniosek o mieszkanie socjalne można znaleźć tutaj.  

  • Zasiłek mieszkaniowy Ustawa o zasiłku mieszkaniowym nr. 75/2016 weszła w życie 16 czerwca 2016 roku. Celem ustawy jest obniżenie kosztów mieszkaniowych wynajmującym o niskich dochodach oraz polepszenie i ograniczenie sytuacji na rynku mieszkaniowym. Zarządzanie zasiłkami mieszkaniowymi leży w rękach Greiðslustofu húsnæðisbóta ( Biuro wypłat zasiłków mieszkaniowych). O zasiłek mieszkaniowy można ubiegać się na stronie internetowej www.húsbót.is. Tam również można znaleźć więcej przydatnych informacji na temat ogólnych świadczeń mieszkaniowych.

Specjalne wsparcie mieszkaniowe

Specjalne wsparcie mieszkaniowe przeznaczone jest tym rodzinom oraz osobom indywidualnym, które zmagają się z trudnościami związanymi z utrzymaniem się z powodu niskich zarobków, wysokich kosztów utrzymania lub innych trudności społecznych. Specjalne wsparcie mieszkaniowe jest to wsparcie finansowe na opłacenie czynszu za mieszkanie, zatwierdzone na rynku publicznym, oprócz ogólnych zasiłków mieszkaniowych. Jest ono obliczane jako określona część ogólnego zasiłku mieszkaniowego, a więc na każde 1000 koron wynajmujący dostaje 700 koron dofinansowania. Jednakże ogólne świadczenia jaki i również specjalne dofinansowanie mieszkaniowe nie mogą przekroczyć łącznej kwoty 70 000 koron i nigdy nie mogą wynieść więcej niż 75 procent kwoty najmu. Specjalne wsparcie finansowe podlega przepisom zatwierdzonym przez radę miasta Grindaviku. Owe przepisy można znaleźć tutaj.

Osoby, które chcą się ubiegać o mieszkanie socjalne muszą wypełnić ten formularz.

 

Félagslegt leiguhúsnæði – Social rental apartments

The town of Grindavik has social rental housing available in Grindavik. There are 18 apartments – 7 two bedrooms apartments, 8 three bedrooms apartments and 3 four bedrooms apartments. Social Affairs Committee allocates social housing.

A form for applying for a social housing is possible to find here.

Housing benefit

Act of housing benefit - Lög um húsnæðisbætur nr. 75/2016 came into life 16 of june 2016. The aim was to reduce housing costs for people with a low income and to reduce the situation in housing market. The housing benefit is handled by Greiðslustofu húsnæðisbóta. Possible is to apply for housing benefit on their website www.húsbót.is. It also contains all the basic information on general housing benefits.

Specific housing support

Special housing support is intended for those families and individuals who have difficulties with providing for themselves due to low income, big living expenses or other social difficulties. Special housing support is financial support for the rent payment for approved apartments on general housing market in addition to general housing benefit. It is calculated as a certain percentage of general housing support, so that for every 1000 kr the tenant receives 700 kr for special housing support. However special housing support and general housing benefit can never be higher than kr. 70.000 and never be higher than 75% of rental amount.. Special housing support is subjected to rules approved by Grindavik town council. Those rules can be found here.

Those who want to apply for a special housing support need to fill up this form here.

 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR SÍĐUR