Starfsemi safnskóla fyrir grindvísk börn verđi hćtt ađ loknu ţessu skólaári. English. Polish

  • Fréttir
  • 17. apríl 2024

Ekki verður skólastarf í Grindavík næsta skólaár.  Safnskólar fyrir leik- og grunnskólabörn verða lagðir af og öll börn sæki skóla sem næst sínu heimili.  Foreldrar og forráðamenn þurfa að sækja um skólavist. Unnið er að því að tryggja leikskólavist barna frá Grindavík með samkomulagi við sveitarfélög. Þetta var niðurstaða bæjarstjórnar Grindavíkur í gær. 

Bærinn mun uppfylla fræðsluskyldu sína með samningum við önnur sveitarfélög og greiða fyrir þjónustu þeirra við leik- og grunnskólabörn. Unnið er að því að foreldrar og forráðamenn hafi sveigjanleika við val á leik- og grunnskóla fyrir sín börn með tilliti til aðstæðna hverju sinni, félagslegra tengsla, námsþarfa o.s.frv. 

Sálfélagslegur stuðningur verður í boði fyrir börn og ungmenni og móttökuáætlanir verða í leik- og grunnskólum. Eftirfylgni verður með skólagöngu og þjónustu við grindvísk börn og fylgst verður með líðan þeirra og skólasókn. Með ákvörðun sinni vill bæjarstjórn stuðla að stöðugleika í lífi barna og minnka álag á fjölskyldur frá Grindavík. Þá er markmiðið að tryggja börnum og ungmennum gott umhverfi fyrir leik og nám, vinna gegn félagslegri einangrun og tilfinningalegum erfiðleikum.

Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar Grindavíkur, segir niðurstöðuna óumflýjanlega í ljósi krefjandi aðstæðna. Mikilvægt sé að eyða eins mikilli óvissu og frekast er unnt, svo Grindvíkingar geti skipulagt og tekið viðeigandi ákvarðanir fyrir sig og sínar fjölskyldur. Hún bendir á, að nú þegar sæki meirihluti grindvískra leik- og grunnskólabarna skóla í sínu nærumhverfi og reynslan af því hafi almennt verið góð.
„Safnskólafyrirkomulagið var viðbragð við neyðarástandi sem skapaðist með rýmingu bæjarins í nóvember, en var ekki hugsað sem framtíðarskipulag skólastarfs. Áhrif náttúruhamfaranna á líf bæjarbúa hafa verið gríðarleg og nú blasir nýr veruleiki við okkur – uppkaup ríkisins á fasteignum eru hafin, lögheimilisflutningum frá Grindavík fjölgar og fyrirsjáanlegt tekjufall sveitarfélagsins er mikið. Það er okkar skylda að bregðast við og búa svo um hnútana fjárhagslega að bærinn okkar geti tekið við sér hratt og örugglega þegar aðstæður leyfa. Farsæld barna og ungmenna er í algjörum forgangi og ákvörðun um skólahald er tekin á þeim grundvelli“ segir Ásrún Helga.

Niðurstaðan var kynnt starfsfólki skólanna í dag.  Hún felur augljóslega í sér breytingar hjá þeim sem hafa starfað í safnskólum Grindavíkurbæjar en rík áhersla verður lögð á að tryggja réttindi starfsfólks í þeirri vinnu sem er framundan.

Upplýsingafundur verður fyrir foreldra og forráðamenn barna í leik- og grunnskóla, miðvikudaginn 24. apríl kl.17.00 á facebooksíðu Grindavíkurbæjar og á Grindavik.is  
Hægt er að senda spurningar fyrir fundinn á radgjof@grindavik.is

 

Press Release April 17, 2024:

There will be no school operations in Grindavík next academic year. Preschools for kindergarten and elementary school children will be discontinued, and all children will attend schools preferable nearest to their homes. Parents and guardians must apply for school enrollment. Efforts are underway to ensure preschool availability for children from Grindavík through agreements with municipalities. This was the conclusion of the Grindavík town council yesterday.

The municipality will fulfill its educational obligations through agreements with other municipalities and will cover the costs of their services for kindergarten and elementary school children. Parents and guardians will have flexibility in choosing schools for their children considering circumstances, social connections, educational needs, etc. Social support will be available for children and adolescents, and reception plans will be in place at kindergarten and elementary schools. Attendance and service to Grindavík children will be monitored, and their well-being and school attendance will be followed up on. With this decision, the town council aims to promote stability in children's lives and reduce the burden on families from Grindavík. The goal is to ensure a good environment for play and learning for children and adolescents, counteracting social isolation and emotional difficulties.

Ásrún Helga Kristinsdóttir, the president of the Grindavík town council, emphasizes the necessity of this decision in light of challenging circumstances. It is crucial to minimize uncertainty as much as possible so that Grindavík residents can plan and make appropriate decisions for themselves and their families. She points out that already, the majority of Grindavík kindergarten and elementary school children attend schools in their local area, and the experience has generally been positive.
"The preschool arrangement was a response to the emergency created by the evacuation of the town in November, but it was not intended as a long-term school operation plan.

The impact of natural disasters on the lives of town residents has been significant, and now a new reality is emerging - the government's acquisition of properties has begun, household relocations from Grindavík are increasing, and the expected decrease in the municipality's revenue is substantial. It is our duty to respond and financially prepare so that our town can take over quickly and securely when conditions allow. The well-being of children and adolescents is of paramount importance, and the decision on school operations is made with that in mind," says Ásrún Helga.

The conclusion was presented to school staff today. It undoubtedly entails changes for those who have worked in Grindavík preschools, but there will be a strong emphasis on ensuring the rights of staff in the work that lies ahead.

 

An information meeting will be held on Wednesday, April 24th at 5:00 PM. A link will be provided on the Facebook page of Grindavíkurbær and on Grindavik.is.
Questions for the meeting can be sent to radgjof@grindavik.is

 

Działalność szkoły zbiorowej dla dzieci z Grindvíku zostanie 
zakończona z końcem tego roku szkolnego


17 kwietnia 2024: 


W przyszłym roku szkolnym w Grindavíku nie odbędą się żadne zajęcia szkolne. Szkoły publiczne dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych będą zamknięte, a wszystkie dzieci będą uczęszczać 
do szkoły położonej najbliżej ich miejsca zamieszkania. Rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek o 
umieszczenie w danej szkole. Prowadzone są prace nad zapewnieniem dzieciom z Grindavíku możliwości 
pobytu w przedszkolu na mocy porozumienia z władzami lokalnymi. Takie były wnioski po wczorajszej 
naradzie władz miejskich miasta Grindavík.


Miasto będzie realizować swój obowiązek edukacyjny poprzez porozumienia z innymi gminami oraz będzie
opłacać usługi dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Czynione są starania, aby rodzice i 
opiekunowie mieli elastyczność w wyborze przedszkola i szkoły podstawowej dla swojego dziecka, biorąc 
pod uwagę sytuację, relacje społeczne, potrzeby edukacyjne itp.


Dzieciom i młodzieży zapewnione zostanie wsparcie psychospołeczne, a w przedszkolach i szkołach 
podstawowych prowadzone będą programy przyjęć. Dzieci z Grindvíku będą kontynuować edukację i 
usługi, a monitorowany będzie także ich dobrostan i uczęszczanie do szkoły. Swoją decyzją rada miejska 
chce promować stabilność życia dzieci i zmniejszyć obciążenie dla rodzin z Grindavíku. Celem jest 
zapewnienie dzieciom i młodzieży dobrego fundamentu do zabawy i nauki, a także przeciwdziałanie izolacji 
społecznej i trudnościom emocjonalnym.


Ásrún Helga Kristinsdóttir, przewodnicząca rady miejskiej miasta Grindavík, twierdzi, że w świetle trudnych 
okoliczności wynik ten jest nieunikniony. Ważne jest, aby wyeliminować jak najwięcej niepewności, aby 
grindawiczanie mogli planować i podejmować właściwe decyzje dla siebie oraz dla swoich rodzin. Zwraca 
ona uwagę, że większość dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w Grindvíku uczęszcza już do szkół w 
swojej okolicy i ogólnie doświadczenia są dobre. 


„Ustrój szkół zbiorowych był reakcją na nadzwyczajną sytuację wywołaną listopadową ewakuacją miasta, 
ale nie miał być planem przyszłej działalności szkoły. Wpływ klęski żywiołowej na życie mieszkańców 
miasta był ogromny, a teraz czeka nas nowa rzeczywistość – rozpoczął się wykup nieruchomości przez 
rząd, rośnie liczba legalnych miejsc zamieszkania przenoszonych z Grindavík, a przewidywane zmniejszenie 
się dochodów gminy jest duże. Naszym obowiązkiem jest działać i zarządzać sprawami finansowymi w taki 
sposób, aby nasze miasto mogło szybko i bezpiecznie odbudować się, gdy tylko pozwolą na to warunki. 
Sukces dzieci i młodzieży jest absolutnym priorytetem i na tej podstawie podejmowana jest decyzja o 
szkolnictwie” – mówi Ásrún Helga.


Wyniki zostały dzisiaj zaprezentowane pracownikom szkoły. Wiąże się to oczywiście ze zmianami dla osób, 
które pracowały w szkołach zbiorowych miasta Grinda

Zebranie informacyjne odbędzie się w środę, 24 kwietnia o godzinie 17:00. Link do 
zebrania dostępny będzie na stronie miasta Grindavík na Facebooku oraz na stronie 
Grindavik.is
• Można wysyłać zapytania przed zebraniem na adres mailowy radgjof@grindavik.is

 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR FRÉTTIR

Fréttir / 21. júní 2024

Sumarhátíđ Leikskólans Lautar

Fréttir / 18. júní 2024

Ţjónustuteymi Grindavíkur

Fréttir / 31. maí 2024

Fjölskyldutónleikar Sjóarans síkáta

Fréttir / 17. maí 2024

Fréttabréfiđ Grindvíkingur