Starf ţjónustumiđstöđvar fyrir Grindavík - English - Polski

 • Fréttir
 • 24. nóvember 2023

Frá því að Þjónustumiðstöð fyrir Grindvíkinga opnaði í Tollhúsinu við Tryggvagötu í Reykjavík fyrir rúmri viku hafa á bilinu 100-300 gestir leitað þangað daglega eða um 1200 heimsóknir í heildina. Í miðstöðinni er samkomurými fyrir íbúa þar sem boðið er upp á kaffi, léttar veitingar og leiksvæði fyrir börn auk þess sem ýmis ráðgjöf, stuðningur og leiðsögn er í boði. Meginhlutverk miðstöðvarinnar er að liðsinna íbúum og starfsfólki Grindavíkurbæjar og samhæfa stuðning og aðgerðir í þeirra þágu.

Fannar Jónasson bæjarstjóri Grindavíkur segir að þjónustumiðstöðin sé Grindvíkingum mikilvæg. Ekki aðeins sé þar að finna alla helstu þjónustu við íbúa Grindavíkur á einum stað heldur sé þjónustumiðstöðin svo mikilvægur samveruvettvangur þar sem íbúar bæjarins geta spjallað saman, deilt reynslu sinni og borið saman bækur sínar. Þar sé líka að finna mikilvægan sálrænan stuðning frá Rauða krossinum sem reynist mörgum mjög þarfur enda séu aðstæður mjög óvenjulegar. 

Unnið er að eftirfarandi forgangsverkefnum í þjónustumiðstöðinni:

 • að finna húsnæði fyrir íbúa Grindavíkur,
 • að styðja fyrirtæki frá Grindavík í að viðhalda starfsemi sinni,
 • að tryggja skólavist og félagsstarf fyrir börn og ungmenni,
 • að veita íbúum sálfélagslegan stuðning og ráðgjöf og tryggja aðstöðu til samveru þeirra,
 • að miðla upplýsingum til íbúa gegnum vefina Ísland.is og Grindavík.is

Húsnæðismál

Unnið er að því að efla upplýsingamiðlun í gegnum vef Grindavíkurbæjar og undirsíðu á vefnum Ísland.is (Fyrir Grindavík) þar sem m.a. er haldið utan um umsóknir og skráningar vegna íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Þar geta íbúar Grindavíkur skráð þörf sína fyrir skammtímahúsnæði. Þar geta einnig fyrirtæki sem vantar húsnæði fyrir starfsemi sína skráð húsnæðisþörf en einnig geta aðrir skráð laust húsnæði fyrir fyrirtæki í Grindavík.  

Varðandi húsnæði, þá er áréttað að á Ísland.is geta þeir Grindvíkingar sem vantar húsnæði til skamms tíma skráð sig. Á vefsíðu Rauða krossins er hins vegar hægt að skrá boð um húsnæði til Grindvíkinga þar sem gert er ráð fyrir að íbúðir séu gjaldfrjálsar og lausar fram í miðjan janúar. 
Nánar um þjónustu í þjónustumiðstöðinni

Frístundar- og menningarsvið og félagsþjónustu- og fræðslusvið Grindavíkur eru með starfsemi í Tollhúsinu og mun ýmiskonar félagsstarf bæjarbúa einnig hafa aðstöðu þar. 

Nánar um þjónustu sem í boði er: 

 • Ráðgjafar Rauða krossins taka á móti einstaklingum í ráðgjöf og veita sálrænan stuðning alla daga frá 10:00 til 17:00.
 • Velferðarsvið Grindavíkurbæjar tekur á móti fólki í viðtöl og félagsráðgjöf frá 10:00 til 17:00.
 • Fulltrúar Náttúruhamfaratryggingar Íslands taka á móti fólki í viðtöl milli kl. 14:30-16:30.
 • Fulltrúar frá Vinnumálastofnun taka á móti bæði launþegum og atvinnurekendum í viðtöl frá 10:00 til 17:00.

Ekki þarf að bóka fundartíma fyrir ofangreinda þjónustu og leitast er við að tryggja tungumálastuðning við fyrir þau þá sem ekki tala íslensku. 
Fyrir þau sem ekki hafa tök á að koma í miðstöðina skal bent á að hægt er að hafa samband við starfsfólk Grindavíkurbæjar í síma 420-1100 eða hringja í þjónustumiðstöðina í síma  855 2787. Einnig má hafa samband í gegnum netfangið fyrirspurnir@almannavarnir.is

Starf miðstöðvarinnar er þróað í samvinnu Grindavíkurbæjar, Almannavarnardeildar Ríkislögreglustjóra og Rauða krossins og mun taka mið af þörfum sveitarfélagsins hverju sinni. Til liðsinnis í miðstöðinni eru m.a. fulltrúar frá almannavörnum, Rauða krossinum, Vinnumálastofnun, Náttúruhamfaratryggingum Íslands og ráðuneytum. Þá veitir Umboðsmaður skuldara ráðgjöf í gegnum félagsþjónustu Grindavíkur.

Frá og með mánudeginum 27. nóvember verður þjónustumiðstöðin opin daglega á milli 10:00 og 17:00.

Fjöldi bílastæðahúsa er í miðborginni og má nefna Kolaportið, Traðarkot, Vesturgata og Ráðhúskjallari. 
 

ENGLISH

The work of the service center for Grindavík

Since the Service Center for the people of Grindvík opened in the  Tollhúsið (the Customs House) on Tryggvagata in Reykjavík over a week ago, it has been visited daily by between 100 to 300 visitors, or about 1200 visitors in total. The center has a common gathering space for residents where coffee, light refreshments and a play area for children are available, as well as various advice, support and guidance. The main role of the center is to support the residents and staff of Grindavík town and coordinate support and actions in their interests.
Fannar Jónasson, the mayor of Grindavík, states that the service center is important to Grindvíkings. Not only all the main services for the residents of Grindavík  can be found there in one place, but the service center is also an important meeting place where the residents of the town can hold conversations, share their and compare experiences. A crucial psychological support provided by the Red Cross is also available, which is considered to be a necessity for many due to the unusual nature of the circumstances.

The service center is working on the following priority projects:

 • to find housing for the residents of Grindavík,
 • to support companies from Grindavík in maintaining their operations,
 • to ensure schooling and social support for children and youths,
 • to provide residents with psychosocial support and counseling and to ensure facilities for them to be able to meet
 • to communicate information to residents through the websites Ísland.is and Grindavík.is

Housing Matters

Efforts are being made to strengthen the dissemination of information through the website of the Grindavík town and a subpage on the website Ísland.is (For Grindavík) where, among other things, applications and registrations for residential and commercial buildings is managed. There, residents of Grindavík may register their need for short-term housing. Through the websites companies which are in need of premises for their operations may also register their need for housing, as well as others may register vacant premises for companies from Grindavík.
Regarding housing, it is stressed that those Grindvíkings who need short-term housing can register on Ísland.is. On the website of the Red Cross, however, one may register an offer for housing for Grindvíkings, where it is assumed that the housing will be free of charge and available until the middle of January.

More details about services in the service center

Grindavík's leisure and culture department as well as the social service and education department operate in the Tollhúsið (the Customs House), and various social activities of the residents of Grindavík will be located there.

More about  available services:

 • Red Cross counselors welcome individuals for counseling and provide psychological support every day from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.
 • The welfare department of Grindavík town welcomes people for counseling and social support from 10:00 a.m. to 5:00 p.m..
 • Representatives of Natural Catastrophe Insurance of Iceland will welcome people for consultations between 2:30-4:30 p.m..
 • Representatives from the Directorate of Labour welcome both employees and employers for consultations from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

It is not necessary to book an appointment for the services mentioned above, and utmost effort will be done to ensure language support for those who do not speak Icelandic.

For those who are unable to come to the center in person, it should be noted that the staff of Grindavík can be contacted on phone 420-1100 or service center on phone 855-2787. Contacting is also possible via the email address enquiries@almannavarnir.is

The work of the center is developed in cooperation with the town of Grindavík , the Department of Civil Protection  National Police Commissioner and the Red Cross, who will take into account the needs of the municipality at all times. To help in the center are, among others, representatives from the Department of Civil Protection, the Red Cross, Directorate of Labour, Natural Catastrophe Insurance of Iceland and various ministries. The Debtors’ Ombudsman will also provide advice through Grindavík's social services.

From Monday 27th November the service center will be open daily between 10am and 5pm.

There is a number of parking garages in the city center, including Kolaportið, Traðarkot, Vesturgata and Ráðhúskjallari.
 

POLSKI

Komunikat prasowy: Praca centrum wsparcia dla Grindavíku

Od chwili otwarcia Centrum Wsparcia dla grindawiczanów w Urzędzie Celnym przy ulicy Tryggvagata w Reykjavíku ponad tydzień temu odwiedza je codziennie 100–300 gości, co daje w sumie około 1200 wizyt. W ośrodku znajduje się miejsce spotkań mieszkańców, w którym oferowana jest kawa, lekkie przekąski i plac zabaw dla dzieci, a także różne porady, wsparcie i wskazówki. Główną rolą ośrodka jest wspieranie mieszkańców i pracowników miasta Grindavík oraz koordynacja wsparcia i działań w ich interesie.

Fannar Jónasson, burmistrz Grindavíku, twierdzi, że centrum serwisowe jest ważne dla grindawiczan. W jednym miejscu można znaleźć nie tylko wszystkie główne usługi dla mieszkańców Grindavíku, ale centrum usług jest tak ważnym miejscem spotkań, w którym mieszkańcy miasta mogą rozmawiać, dzielić się swoimi doświadczeniami i porównywać swoje sytuacje. Czerwony Krzyż zapewnia także ważne wsparcie psychologiczne, które dla wielu jest bardzo potrzebne ze względu na bardzo nietypowe okoliczności. 

W centrum serwisowym trwają prace nad następującymi priorytetowymi projektami:

 • znalezienie mieszkań dla mieszkańców Grindavíku,
 • wspieranie firm z Grindavíku w utrzymaniu ich działalności,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży nauki szkolnej i pracy socjalnej,
 • zapewnienie mieszkańcom wsparcia i porad psychospołecznych oraz zapewnienie im warunków do wspólnego przebywania,
 • przekazywanie informacji mieszkańcom za pośrednictwem stron internetowych Ísland.is i Grindavík.is

Sprawy mieszkaniowe

Staramy się dokonać wszelkich starań w celu wzmocnienia rozpowszechniania informacji za pośrednictwem strony internetowej miasta Grindavík i podstrony na stronie internetowej Ísland.is (dla Grindavíku), gdzie m.in. zarządzane są wnioski i rejestracje budynków mieszkalnych i komercyjnych. Tam mieszkańcy Grindavíku mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie na mieszkanie tymczasowe. Tam firmy potrzebujące lokali do swojej działalności mogą również zarejestrować swoje zapotrzebowanie na mieszkania, ale można również zarejestrować lokale dostępne dla firm z Grindavíku.

Jeśli chodzi o zakwaterowanie, potwierdzono, że na Ísland.is mogą zarejestrować się grindawiczanie którzy potrzebują krótkotrwałego zakwaterowania. Na stronie Czerwonego Krzyża można natomiast zarejestrować ofertę na mieszkania dla grindawiczanów, aczkolwiek zakłada się, że mieszkania będą bezpłatne i dostępne do połowy stycznia.

Więcej o usługach w centrum wsparcia

W Urzędzie Celnym działają wydziały rekreacji i kultury Grindavíku oraz wydziały usług socjalnych i edukacji Grindavíku. Znajdą się tam również obiekty do różnych działań społecznych mieszkańców miasta.

Więcej o dostępnych usługach:

 • Doradcy Czerwonego Krzyża przyjmują osoby w celu uzyskania porady i zapewniają wsparcie psychologiczne codziennie od 10:00 do 17:00.
 • Wydział Opieki Społecznej miasta Grindavík zaprasza osoby na rozmowy i pomoc społeczną w godzinach od 10:00 do 17:00.
 • Przedstawiciele islandzkiej ubezpieczalni na wypadek klęsk żywiołowych przyjmują osoby na rozmowy 14:30-16:30.
 • Przedstawiciele Urzędu Pracy i Zatrudnienia witają zarówno pracowników, jak i pracodawców na rozmowy w godzinach od 10:00 do 17:00.

Na powyższe usługi nie jest konieczna rezerwacja wizyty, staramy się zapewnić wsparcie językowe dla osób nie znających islandzkiego.

Dla tych, którzy nie mogą przybyć do ośrodka, przypominamy, że można skontaktować się z obsługą miasta Grindavík pod numerem telefonu 420-1100 lub zadzwonić do centrum obsługi pod numer telefonu 8552787. Można również kontaktować się poprzez adres e-mail fyrirspurnir@almannavarnir.is

Działalność ośrodka rozwija się we współpracy z miastem Grindavík, Apartamentem Ochrony Ludności Komisarza Głównego Policji oraz Czerwonym Krzyżem i będzie na bieżąco uwzględniać potrzeby miasta. Do pomocy w ośrodku służą m.in. przedstawiciele Apartamentu Ochrony Ludności, Czerwonego Krzyża,  Agencji Pracy, islandzkiego ubezpieczyciela od klęsk żywiołowych i ministerstw. Rzecznik Praw Obywatelskich udziela porad dłużnikom także za pośrednictwem usług socjalnych Grindavík.

Od poniedziałku 27 listopada centrum serwisowe będzie czynne codziennie w godzinach 10:00 - 17:00.

W centrum miasta znajduje się wiele parkingów, w tym Kolaportið, Traðarkot, Vesturgata i Ráðhúskjallari.
 

 

 

 


Deildu ţessari frétt

AĐRAR FRÉTTIR

Fréttir / 4. mars 2024

Gámasvćđi Kölku opnar á ný

Fréttir / 24. febrúar 2024

Hugmyndasmiđja og samvera á Kjarvalsstöđum

Fréttir / 22. febrúar 2024

Grindavíkurvegur opinn